020560056 ring fackets hjälptelefon

Bostadsbyggande för fler jobb - Jämtlands kommuner

Arbetsmarknad Rapporten visar på varför och hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige och samtidigt ge fler möjligheten att jobba.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ökande brist på bostäder

Det finns nästan 400 000 människor i Sverige idag som inte får något jobb. Samtidigt rapporterar allt fler kommuner runtom i landet om en ökande brist på bostäder. Detta drabbar särskilt ungdomar, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller börja studera. 

Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Att investera i bostadsbyggandet skulle därmed inte bara vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också möjliggöra en bättre fungerande arbetsmarknad i framtiden. När omvärldens efterfrågan på svenska produkter minskar, blir den inhemska efterfrågan så mycket viktigare. Det låga utnyttjandet av arbetskraft och kapital i Sverige tillsammans med en vikande export gör det logiskt att stimulera ekonomin på hemmaplan.

Samtidigt har investeringarna i bostäder, fastigheter och infrastruktur i Sverige länge legat på en historiskt låg nivå. Det vore därmed logiskt att lågkonjunkturen möttes med tidigarelagda satsningar och
investeringar. 

Investeringar för fler bostäder

Det är allt färre som tror att det går att spara sig ur den ekonomiska krisen. Finanspolitiska rådet efterlyste redan 2009 mer ekonomiska stimulanser och nyligen visade sig den forskning som legitimerat åtstramningspolitiken ha vilat på räknefel i Excel. Investeringar för fler bostäder utgör nu ett viktigt steg mot målet att uppnå full sysselsättning.