020560056 ring fackets hjälptelefon

Västernorrland är näst mest jämlikt i landet

I Västernorrland är inkomstklyftorna i Kramfors störst och i Timrå minst i länet. I Jämtland är inkomstklyftorna störst i Åre och minst i Ragunda. Men det finns regionala skillnader inom länen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inkomstklyftorna i Västernorrland är näst minst i Sverige (20 av 21).
Jämtland rankas som nummer 16 av 21.

Sveriges största inkomstskillnader finns i Stockholms län och de minsta i Norrbotten.
Det visar en LO-sammanställning av SCB´s inkomststatistik.

-Även om inkomstskillnaderna inte är så stora i våra län, kan vi inte slappna av.
Inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Vi behöver en politik för minskade klyftor. Framförallt behövs stora satsningar på utbildning.
Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden,
säger Stiven Wiklund, ordförande för LO-distriktet Mellersta Norrland.

LO har tittat på regionala inkomstskillnader för att bland annat få en bättre bild av hur inkomstskillnaderna skiljer sig åt mellan
Sveriges kommuner och län. Ojämlika villkor mellan människor riskerar exempelvis att leda till lägre tillväxt och sociala motsättningar. Något som ytterligare kan förstärkas med stora regionala skillnader.

LO har använt ett etablerat ekonomiskt mått som kallas för Gini-koefficienten* för att jämföra inkomstskillnaderna.
I Västernorrland är Gini-koefficienten drygt 0,25 och i Jämtland 0,26.
Stockholms län har landets största inkomstskillnader, 0,35.
Norrbotten, har de minsta och där är måttet 0,25. Ginikoefficienten för Sveriges hela befolkning är 0,30.


I rapporten har LO även tittat på hur den relativa fattigdomen ser ut i Sverige samt hur utvecklingen sett ut under de senaste två decennierna.

* Gini-koefficienten är ett inkomstfördelningsmått som rör sig mellan 0 och 1. Värdet 0 betyder att alla individer har samma inkomst och att ingen ojämlikhet existerar, värdet 1 innebär att en person har hela ett lands inkomst. Dessa värden observeras såklart aldrig i verkligheten. I rapporten studeras ojämlikheten vad gäller den disponibla inkomsten. I praktiken tenderar t ex Gini-koefficienten för olika länder att variera mellan ungefär 0,20–0,25 för de mest jämlika länderna i världen och 0,6–0,7 för de mest ojämlika.

Läs mer:
Inkomstskillnader i Sveriges kommuner
Inkomstskillnader i Sveriges län
Regional inkomstjämlikhet i Sverige
Västernorrland det näst mest jämlika länet
Jämtlands Inkomstskillnader

För mer information:
Stiven Wiklund, ordförande LO-distriktet i Mellersta Norrland
Tfn: 070-311 71 48
E-post:  stiven.wiklund@telia.com
 
Eva Olovsson, ombudsman LO-distriktet i Mellersta Norrland
Tfn: 070-658 65 14
E-post: eva.olovsson@lo.se

Liselotte Ölmerud
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.