020560056 ring fackets hjälptelefon

Representatskap

Organisering Representantskapet är LO-distriktets högsta beslutande organ. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Representantskapet har ordinarie sammanträde två gånger årligen. 

Årsmötet hålls under april månad.
Vid årsmötet behandlas styrelsens och revisorernas berättelser innefattande den lokala tvärfackliga verksamheten för det gångna
verksamhetsåret liksom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förtroendevalda revisorer har närvaroskyldighet.

Höstmöte hålls under november månad
Vid mötet beslutas om budget och verksamhetsplan för nästkommande år för LO-distriktet.
Mötet beslutar om respektive medlemsorganisations antal ombud i representantskapet för nästkommande år.

Läs mer om representantskapet i Normalstadgar  2015 för LO-distrikten